zarządzanie

Jakie obowiązki mają organizacje, które zostały zarejestrowane w EMAS?

Działalność człowieka ma niewątpliwie ogromny wpływ na środowisko naturalne i tym samym także na zmiany klimatyczne. To sprawia, że w celu ochrony środowiska, konieczne było wróżenie odpowiednich norm, przepisów i różnego rodzaju innych rozwiązań, które będą szczegółowo regulowały kwestie związane z działalnością firm w tych aspektach, które mają wpływ na środowisko naturalne. 

Jednym z takich rozwiązań jest z pewnością system ekozarządzania i audytu, czyli tzw. EMAS. Warto więc wiedzieć czym jest EMAS, jakie organizacje są rejestrowane w EMAS, jak przebiega proces rejestracji oraz jakie są obowiązki podmiotów zarejestrowanych w EMAS?

Czym jest EMAS?

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (z ang. Eco-Management and Audit Scheme), jest to unijny system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje obecnie w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 roku w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) uchylającym rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE. 

Główne założenie EMAS to obecnie wyróżnienie wszystkich tych organizacji, które swoim działaniem wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i stale rozwijają i udoskonalają efekty swojej działalności środowiskowej. Oprócz tego EMAS jest także bardzo skutecznym narzędziem pomagającym różnego rodzaju instytucjom, jak i firmom w uporządkowaniu prowadzonej przez nich działalności środowiskowej. Dzięki temu można także umożliwić redukcję kosztów poprzez m.in. oszczędną gospodarkę surowcową i niższe opłaty środowiskowe, jak i poprzez zminimalizowanie ryzyka kar za nieprzestrzeganie prawodawstwa środowiskowego. 

Warto także pamiętać, że rejestracja w EMAS oznacza, że dana organizacja działa w sposób efektywny i przejrzysty, co pozwala uzyskać wiarygodność w oczach klientów, inwestorów, organów kontrolnych czy też władz administracyjnych. 

Jakie organizacje są rejestrowane w EMAS?

Rejestracja w EMAS jest możliwa w przypadku wielu różnego rodzaju firm i instytucji. Można tutaj wyróżnić z pewnością zarówno instytucje publiczne, samorządowe i komunalne, jak i małe oraz duże przedsiębiorstwa komercyjne czy też takie działające w formule non-profit. W tej kwestii bardzo ważne jest, aby podmioty zarejestrowane w EMAS realizowały plany działań, które pozwalają w jakiś konkretny sposób ograniczyć negatywny wpływ ich działalności na otoczenie, w tym także na środowisko. 

Aktualnie w rejestrze EMAS znajduje się około 3200 organizacji, a w tym około 1600 to podmioty niemieckie. Rejestracja jest w tym przypadku w pełni dobrowolna i otwarta dla wszystkich chętnych podmiotów, które spełniają określone warunki. Warto rozważyć rejestrację w EMAS, ponieważ wiąże się z tym wiele cennych korzyści. 

Jak przebiega proces rejestracji w EMAS?

Podstawą do rejestracji w EMAS jest oczywiście pozytywny wynik audytu. Po tym etapie weryfikator odpisuje oświadczenie o spełnieniu przez daną firmę lub instytucję wymagań zawartych w rozporządzeniu dotyczącym EMAS. Ostatni etap rejestracji to złożenie wniosku o rejestrację wraz z deklaracją środowiskową do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Warto tutaj zaznaczyć, że wniosek sporządzony dla GDOŚ powinien zawierać takie istotne elementy jak:

  • Wypełniony i podpisany formularz zgodny ze wzorem podanym w rozporządzeniu o wzorze wniosku EMAS,
  • Zwalidowaną deklarację środowiskową w wersji elektronicznej lub też w postaci wydrukowanego dokumentu,
  • Podpisane oświadczenie weryfikatora środowiskowego, w formie oryginalnego dokumentu. 

Zazwyczaj czas od złożenia wniosku do rejestracji w EMAS wynosi około trzy miesiące. Jednak w zależności od danego przypadku i poziomu skomplikowania danej sprawy, proces ten może ulec wydłużeniu.

zarządzanie

Jakie obowiązki mają podmioty zarejestrowane w EMAS?

Każdy zarejestrowany w EMAS przedsiębiorca powinien na początku wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zidentyfikować wszelkie aspekty środowiskowe mające znaczący wpływ na środowisko, w tym również te związane ze zużyciem różnego rodzaju zasobów naturalnych. 

Ponadto bardzo istotne jest to, aby podmioty zarejestrowanie w EMAS ustanowiły cele i zadania w tym zakresie i wdrożyły szereg procedur zapewniających wewnętrzną kontrolę przestrzegania standardów, do których się zobowiązali. Podmioty te nie powinny zapominać także o stałej poprawie efektów swojej działalności środowiskowej. 

spacer